© 2019 by Kai Goddard Motorsports, LLC

2017 TONOPAH 250